تبلیغ در گوگل

پکیج 100 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 500
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 2500
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 250 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 500
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 2500
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 500 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 500
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 2500
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 1000 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 500
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 2500
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد
پکیج 2000 لیر

گوگل فارسی و نمایش رایگان

 • متوسط تعداد ورود کاربر 500
 • حداکثر تعداد ورود کاربر 2500
 • هزینه کلیک حداقل 10 سنت
 • حداکثر کلید واژه نامحدود
 • گزارش دارد