شبکه های اجتماعی

چه شبکه اجتماعی برای کسب و کار مناسب است؟

قطعا سئوال پیش خواهد آمد که کدام شبکه اجتماعی برای من مناسب است؟ روی کدامیک بیشتر تمرکز کنم؟ راه‌های زیادی برای تشخیص شبکه‌ی مناسب شما وجود دارد و عبارتند از: مخاطب یا مشتری من چه کسی است؟ همواره اهمیت مخاطب خود را در اولویت قرار دهید و از بررسی مخاطب